Eat In Hotels noteikumi

Distances līgums par abonēšanas pakalpojumu

Šis Abonēšanas pakalpojumu līgums (turpmāk tekstā - "Līgums") ir noslēgts starp Eat In Hotels (turpmāk tekstā - "Pakalpojuma sniedzējs") un abonentu, kas abonējis Eat in hotels pakalpojumu (turpmāk tekstā - "Klients").
ŅEMOT VĒRĀ, ka Pakalpojuma sniedzējs piedāvā brokastu pakalpojumu un citus viesnīcu pakalpojumus, izmantojot Eat In Hotels lietotni un vietni (turpmāk tekstā - "Pakalpojums");
UN ŅEMOT VĒRĀ, ka Klients vēlas abonēt un izmantot Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem;
TĀPĒC, ņemot vērā savstarpējās solījumus, šajā Līgumā puses vienojas par sekojošo: Abonēšanas plāni un maksas

1.1 Abonēšanas iespējas:
Pieejamas caur Eat In Hotels lietotni un mājaslapu.

1.2 Maksājums:
Abonēšanas maksa ir jāmaksā ik mēnesi un tiks automātiski iekasēta no Klienta norādītā maksāšanas līdzekļa atkārtoti, atbilstoši cenai, kas tiek uzrādīta maksāšanas brīdī Eat In Hotels lietotnē vai mājaslapā eatinhotels.lv.
Visas maksas ir neatmaksājamas, izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti šajā Līgumā vai kā to pieprasa piemērojamie likumi.

Abonēšanas termiņš un izbeigšana

2.1 Termiņš:
Sākotnējais šī Līguma termiņš sākas dienā, kad Klients abonē Pakalpojumu, un turpinās ik mēnesi, ja vien tas netiek izbeigts, kā paredzēts šeit.

2.2 Izbeigšana:
Klients var jebkurā laikā atcelt abonementu, nosūtot e-pastu, kas pieejams Eat In Hotels lietotnē vai vietnē. Atcelšana stāsies spēkā esošā norēķinu cikla beigās.
Pakalpojuma sniedzējs var izbeigt šo Līgumu vai apturēt piekļuvi Pakalpojumam ar tūlītēju spēku, ja Klients neievēro šī Līguma nosacījumus vai jebkura cita iemesla dēļ, ko Pakalpojuma sniedzējs uzskata par nepieciešamu.

Pakalpojuma izmantošana

3.1 Piekļuve:
Klients piekļūs Pakalpojumam caur Eat In Hotels lietotni.

3.2 Pakalpojuma izmantošana:
Klients piekrīt izmantot Pakalpojumu tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem.
Klienta pienākumi

4.1 Konta informācija:
Klients piekrīt sniegt precīzu un pilnīgu informāciju, veidojot kontu, un uzturēt šo informāciju atjauninātu.

4.2 Atbilstība:
Klients piekrīt ievērot visas viesnīcu politikas un noteikumus, izmantojot Pakalpojumu.
Pakalpojuma sniedzēja pienākumi

5.1 Pakalpojuma pieejamība:
Pakalpojuma sniedzējs veiks saprātīgus centienus, lai nodrošinātu Pakalpojuma pieejamību norādītajos laikos un saskaņā ar aprakstu, kas sniegts Eat In Hotels lietotnē un vietnē.

5.2 Klientu atbalsts:
Pakalpojuma sniedzējs piedāvās klientu atbalstu, lai palīdzētu Klientiem ar jebkādiem jautājumiem vai problēmām, kas saistītas ar Pakalpojumu.

Atbildības ierobežošana

6.1 Atruna:
Pakalpojums tiek sniegts "tāds, kāds tas ir" un "kā pieejams". Pakalpojuma sniedzējs nesniedz nekādas garantijas, tiešas vai netiešas, attiecībā uz Pakalpojumu.

6.2 Ierobežošana:
Pakalpojuma sniedzējs nebūs atbildīgs par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no šī Līguma vai Pakalpojuma izmantošanas.

Citi

7.1 Piemērojamie likumi:
Šis Līgums tiek regulēts un interpretēts saskaņā ar Latvijas likumiem.

7.2 Grozījumi:
Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā grozīt šo Līgumu. Klients var atrast līguma izmaiņas Eat In Hotels lietotnē un vietnē: eatinhotels.lv, un Pakalpojuma izmantošanas turpināšana nozīmē, ka klients ir pieņēmis noteikumu grozījumus.
PAPILDUS APLIECINOT, puses ir izpildījušas šo Līgumu no Klienta abonēšanas datuma.

Jautājumu un neskaidrību gadijumā sazinaties - help@eatinhotels.lv